MozhuCY's blog.

ISCC 决赛 android 1000

字数统计: 2.6k阅读时长: 14 min
1970/01/01 Share

iscc决赛android 1000

解题前序

 • 查了一下apk内部,可以拿到一个.dex,一个.jar和两个.so
 • 解.jar发现其实是一个加密的.dex,将dex转成jar以后发现checkflag的函数

分析checkflag函数

 • 发现其中先定义了一个二维数组,然后将其传入一个enc函数,这个函数是反编译不出来的,应该是加了壳
 • 后分析libcore.so函数,发现其中有一个函数名以及函数的操作很可疑,函数首先将一串加密过的字符串还原,然后经过几个类似于取解密后字符串中的括号括起来的部分,按照函数原有逻辑顺序解一下,发现了主要check函数的名字,后面还接了地址(0x159CBC)
 • 根据地址定位函数,IDA中那块字节码是乱掉的,不能被翻译成汇编,所以现将其变成jar汇编,然后来分析汇编
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
CODE:00159BCC # Method 0 (0x0)
CODE:00159BCC .short 0xC # Number of registers : 0xc
CODE:00159BCE .short 1 # Size of input args (in words) : 0x1
CODE:00159BD0 .short 2 # Size of output args (in words) : 0x2
CODE:00159BD2 .short 0 # Number of try_items : 0x0
CODE:00159BD4 .int byte_3028B7 # Debug info
CODE:00159BD8 .int 0xBB # Size of bytecode (in 16-bit units): 0xbb
CODE:00159BDC # ---------------------------------------------------------------------------
CODE:00159BDC const/4 v10, 2
CODE:00159BDE const/4 v9, 1
CODE:00159BE0 const/4 v8, 0
CODE:00159BE2 .prologue_end
CODE:00159BE2 .line 15
CODE:00159BE2 const/4 v2, 0
CODE:00159BE4 .line 16
CODE:00159BE4 new-instance v0, <t: StringBuilder>
CODE:00159BE8 invoke-direct {v0}, <void StringBuilder.<init>() imp. @ _def_StringBuilder__init_@V>
CODE:00159BEE .line 17
CODE:00159BEE const/4 v1, 0
CODE:00159BF0
CODE:00159BF0 loc_159BF0: # CODE XREF: CODE:00159D44↓j
CODE:00159BF0 invoke-virtual {v11}, <int String.length() imp. @ _def_String_length@I>
CODE:00159BF6 move-result v5
CODE:00159BF8 if-ge v1, v5, loc_159D48
CODE:00159BFC .line 18
CODE:00159BFC sget-object v5, ProtectedClass_key
CODE:00159C00 aget-object v5, v5, v8
CODE:00159C04 aget v5, v5, v8
CODE:00159C08 invoke-virtual {v11, v1}, <char String.charAt(int) imp. @ _def_String_charAt@CI>
CODE:00159C0E move-result v6
CODE:00159C10 add-int/lit8 v6, v6, -0x41
CODE:00159C14 mul-int/2addr v5, v6
CODE:00159C16 sget-object v6, ProtectedClass_key
CODE:00159C1A aget-object v6, v6, v8
CODE:00159C1E aget v6, v6, v9
CODE:00159C22 add-int/lit8 v7, v1, 1
CODE:00159C26 .line 19
CODE:00159C26 invoke-virtual {v11, v7}, <char String.charAt(int) imp. @ _def_String_charAt@CI>
CODE:00159C2C move-result v7
CODE:00159C2E add-int/lit8 v7, v7, -0x41
CODE:00159C32 mul-int/2addr v6, v7
CODE:00159C34 add-int/2addr v5, v6
CODE:00159C36 sget-object v6, ProtectedClass_key
CODE:00159C3A aget-object v6, v6, v8
CODE:00159C3E aget v6, v6, v10
CODE:00159C42 add-int/lit8 v7, v1, 2
CODE:00159C46 .line 20
CODE:00159C46 invoke-virtual {v11, v7}, <char String.charAt(int) imp. @ _def_String_charAt@CI>
CODE:00159C4C move-result v7
CODE:00159C4E add-int/lit8 v7, v7, -0x41
CODE:00159C52 mul-int/2addr v6, v7
CODE:00159C54 add-int v2, v5, v6
CODE:00159C58 .line 21
CODE:00159C58 sget-object v5, ProtectedClass_key
CODE:00159C5C aget-object v5, v5, v9
CODE:00159C60 aget v5, v5, v8
CODE:00159C64 invoke-virtual {v11, v1}, <char String.charAt(int) imp. @ _def_String_charAt@CI>
CODE:00159C6A move-result v6
CODE:00159C6C add-int/lit8 v6, v6, -0x41
CODE:00159C70 mul-int/2addr v5, v6
CODE:00159C72 sget-object v6, ProtectedClass_key
CODE:00159C76 aget-object v6, v6, v9
CODE:00159C7A aget v6, v6, v9
CODE:00159C7E add-int/lit8 v7, v1, 1
CODE:00159C82 .line 22
CODE:00159C82 invoke-virtual {v11, v7}, <char String.charAt(int) imp. @ _def_String_charAt@CI>
CODE:00159C88 move-result v7
CODE:00159C8A add-int/lit8 v7, v7, -0x41
CODE:00159C8E mul-int/2addr v6, v7
CODE:00159C90 add-int/2addr v5, v6
CODE:00159C92 sget-object v6, ProtectedClass_key
CODE:00159C96 aget-object v6, v6, v9
CODE:00159C9A aget v6, v6, v10
CODE:00159C9E add-int/lit8 v7, v1, 2
CODE:00159CA2 .line 23
CODE:00159CA2 invoke-virtual {v11, v7}, <char String.charAt(int) imp. @ _def_String_charAt@CI>
CODE:00159CA8 move-result v7
CODE:00159CAA add-int/lit8 v7, v7, -0x41
CODE:00159CAE mul-int/2addr v6, v7
CODE:00159CB0 add-int v3, v5, v6
CODE:00159CB4 .line 24
CODE:00159CB4 sget-object v5, ProtectedClass_key
CODE:00159CB8 aget-object v5, v5, v10
CODE:00159CBC aget v5, v5, v8
CODE:00159CC0 invoke-virtual {v11, v1}, <char String.charAt(int) imp. @ _def_String_charAt@CI>
CODE:00159CC6 move-result v6
CODE:00159CC8 add-int/lit8 v6, v6, -0x41
CODE:00159CCC mul-int/2addr v5, v6
CODE:00159CCE sget-object v6, ProtectedClass_key
CODE:00159CD2 aget-object v6, v6, v10
CODE:00159CD6 aget v6, v6, v9
CODE:00159CDA add-int/lit8 v7, v1, 1
CODE:00159CDE .line 25
CODE:00159CDE invoke-virtual {v11, v7}, <char String.charAt(int) imp. @ _def_String_charAt@CI>
CODE:00159CE4 move-result v7
CODE:00159CE6 add-int/lit8 v7, v7, -0x41
CODE:00159CEA mul-int/2addr v6, v7
CODE:00159CEC add-int/2addr v5, v6
CODE:00159CEE sget-object v6, ProtectedClass_key
CODE:00159CF2 aget-object v6, v6, v10
CODE:00159CF6 aget v6, v6, v10
CODE:00159CFA add-int/lit8 v7, v1, 2
CODE:00159CFE .line 26
CODE:00159CFE invoke-virtual {v11, v7}, <char String.charAt(int) imp. @ _def_String_charAt@CI>
CODE:00159D04 move-result v7
CODE:00159D06 add-int/lit8 v7, v7, -0x41
CODE:00159D0A mul-int/2addr v6, v7
CODE:00159D0C add-int v4, v5, v6
CODE:00159D10 .line 27
CODE:00159D10 rem-int/lit8 v5, v2, 0x1A
CODE:00159D14 add-int/lit8 v5, v5, 0x41
CODE:00159D18 int-to-char v5, v5
CODE:00159D1A invoke-virtual {v0, v5}, <ref StringBuilder.append(char) imp. @ _def_StringBuilder_append@LC>
CODE:00159D20 .line 28
CODE:00159D20 rem-int/lit8 v5, v3, 0x1A
CODE:00159D24 add-int/lit8 v5, v5, 0x41
CODE:00159D28 int-to-char v5, v5
CODE:00159D2A invoke-virtual {v0, v5}, <ref StringBuilder.append(char) imp. @ _def_StringBuilder_append@LC>
CODE:00159D30 .line 29
CODE:00159D30 rem-int/lit8 v5, v4, 0x1A
CODE:00159D34 add-int/lit8 v5, v5, 0x41
CODE:00159D38 int-to-char v5, v5
CODE:00159D3A invoke-virtual {v0, v5}, <ref StringBuilder.append(char) imp. @ _def_StringBuilder_append@LC>
CODE:00159D40 .line 17
CODE:00159D40 add-int/lit8 v1, v1, 3
CODE:00159D44 goto/16 loc_159BF0
CODE:00159D48 # ---------------------------------------------------------------------------
CODE:00159D48 .end local 'temp2'
CODE:00159D48 .end local 'temp3'
CODE:00159D48
CODE:00159D48 loc_159D48: # CODE XREF: CODE:00159BF8↑j
CODE:00159D48 .line 32
CODE:00159D48 invoke-virtual {v0}, <ref StringBuilder.toString() imp. @ _def_StringBuilder_toString@L>
CODE:00159D4E move-result-object v5
CODE:00159D50 return-object v5
CODE:00159D50 # ---------------------------------------------------------------------------
 • 分析一下函数主要逻辑
 • 函数首先给v8 v9 v10函数分别赋值0 1 2
 • 然后程序分配了一块内存来作为输出
 • 然后函数进入了一轮循环,大体上来看,函数是以字符串长度和循环下标来作为判断,循环尾部会给i每次递增三
 • 细分析循环内部逻辑,这一段大概有9段类似的结构,选取其中的第一块来分析
 • 首先获取二维数组key的地址,然后以此加上两个常量,这个常量就是之前提到过的v8 v9 v10,这里猜测为key[x][y]中的x,y
 • 扫了一眼后面的指令,取常量的顺序依次是00,01,02,10,11,12,20,21,22可以确定,这个操作就是在取key对应的xy的值
 • 随后函数又从input里面取值,{input,i}这样的取值方式取值后,将所取值减去65,值得注意的是寄存器v7,后续取值操作不再是{input,i},而是{input,v7}(其中v7 = i + 1或2),这就可以解释为什么i += 3了
 • 依次进行这些操作以后,函数会将每一组(共三组)算得的值%26 + 65,append进入刚开始申请的的空间,最后输出函数,下面是我部分化简过一部分的汇编指令
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
CODE:00159BE4         new-instance          output, <t: StringBuilder>
CODE:00159BE8 invoke-direct {output}, <void StringBuilder.<init>() imp. @ _def_StringBuilder__init_@V>
CODE:00159BEE .line 17
CODE:00159BEE const/4 i, 0
CODE:00159BF0
CODE:00159BF0 loc_159BF0: # CODE XREF: CODE:00159D44↓j
CODE:00159BF0 invoke-virtual {i1}, <int String.length() imp. @ _def_String_length@I>
CODE:00159BF6 move-result v5
CODE:00159BF8 if-ge i, v5, loc_159D48
CODE:00159BFC .line 18
CODE:00159BFC sget-object v5, ProtectedClass_key
CODE:00159C00 aget-object v5, v5, 0
CODE:00159C04 aget v5, v5, 0
CODE:00159C08 invoke-virtual input[i]
CODE:00159C0E move-result v6 = input[i]
CODE:00159C10 add-int/lit8 v6 = input[i] - 0x41
CODE:00159C14 mul-int/2addr v5 = (input[i] - 0x41)*key[0][0]
CODE:00159C16 sget-object v6, ProtectedClass_key
CODE:00159C1A aget-object v6, v6, 0
CODE:00159C1E aget v6, v6, 1
CODE:00159C22 add-int/lit8 v7 = i + 1
CODE:00159C26 .line 19
CODE:00159C26 invoke-virtual input[i + 1]
CODE:00159C2C move-result v7 = input[i + 1]
CODE:00159C2E add-int/lit8 v7 = input[i + 1] - 0x41
CODE:00159C32 mul-int/2addr v6 = (input[i + 1] - 0x41)*key[0][1]
CODE:00159C34 add-int/2addr v5, += v6
CODE:00159C36 sget-object v6, ProtectedClass_key
CODE:00159C3A aget-object v6, v6, 0
CODE:00159C3E aget v6, v6, 2
CODE:00159C42 add-int/lit8 v7 = i + 2
CODE:00159C46 .line 20
CODE:00159C46 invoke-virtual input[i + 2]
CODE:00159C4C move-result v7 = input[i + 2]
CODE:00159C4E add-int/lit8 v7 = input[i + 2] - 0x41
CODE:00159C52 mul-int/2addr v6 = (input[i + 2] - 0x41)*key[0][2]
CODE:00159C54 add-int a1 = (input[i] - 0x41)*key[0][0] + (input[i + 1] - 0x41)*key[0][1] + (input[i + 2] - 0x41)*key[0][2]
CODE:00159C58 .line 21
CODE:00159C58 sget-object v5, ProtectedClass_key
CODE:00159C5C aget-object v5, v5, 1
CODE:00159C60 aget v5, v5, 0
CODE:00159C64 invoke-virtual input[i]
CODE:00159C6A move-result v6
CODE:00159C6C add-int/lit8 v6, v6, - 0x41
CODE:00159C70 mul-int/2addr v5, v6
CODE:00159C72 sget-object v6, ProtectedClass_key
CODE:00159C76 aget-object v6, v6, 1
CODE:00159C7A aget v6, v6, 1
CODE:00159C7E add-int/lit8 v7, i, 1
CODE:00159C82 .line 22
CODE:00159C82 invoke-virtual input[v7]
CODE:00159C88 move-result v7
CODE:00159C8A add-int/lit8 v7 = v7 - 0x41
CODE:00159C8E mul-int/2addr v6, v7
CODE:00159C90 add-int/2addr v5, v6
CODE:00159C92 sget-object v6, ProtectedClass_key
CODE:00159C96 aget-object v6, v6, 1
CODE:00159C9A aget v6, v6, 2
CODE:00159C9E add-int/lit8 v7, i, 2
CODE:00159CA2 .line 23
CODE:00159CA2 invoke-virtual input[v7]
CODE:00159CA8 move-result v7
CODE:00159CAA add-int/lit8 v7 = v7 - 0x41
CODE:00159CAE mul-int/2addr v6, v7
CODE:00159CB0 add-int a2, v5, v6
CODE:00159CB4 .line 24
CODE:00159CB4 sget-object v5, ProtectedClass_key
CODE:00159CB8 aget-object v5, v5, 2
CODE:00159CBC aget v5, v5, 0
CODE:00159CC0 invoke-virtual input[i]
CODE:00159CC6 move-result v6
CODE:00159CC8 add-int/lit8 v6, v6, - 0x41
CODE:00159CCC mul-int/2addr v5, v6
CODE:00159CCE sget-object v6, ProtectedClass_key
CODE:00159CD2 aget-object v6, v6, 2
CODE:00159CD6 aget v6, v6, 1
CODE:00159CDA add-int/lit8 v7, i, 1
CODE:00159CDE .line 25
CODE:00159CDE invoke-virtual input[v7]
CODE:00159CE4 move-result v7
CODE:00159CE6 add-int/lit8 v7 = v7 - 0x41
CODE:00159CEA mul-int/2addr v6, v7
CODE:00159CEC add-int/2addr v5, v6
CODE:00159CEE sget-object v6, ProtectedClass_key
CODE:00159CF2 aget-object v6, v6, 2
CODE:00159CF6 aget v6, v6, 2
CODE:00159CFA add-int/lit8 v7, i, 2
CODE:00159CFE .line 26
CODE:00159CFE invoke-virtual input[v7]
CODE:00159D04 move-result v7
CODE:00159D06 add-int/lit8 v7 = v7 - 0x41
CODE:00159D0A mul-int/2addr v6, v7
CODE:00159D0C add-int a3, v5, v6
CODE:00159D10 .line 27
CODE:00159D10 rem-int/lit8 v5 = a1 % 26
CODE:00159D14 add-int/lit8 v5 = v5 + 0x41
CODE:00159D18 int-to-char v5 = chr(v5)
CODE:00159D1A invoke-virtual output.append[v5]
CODE:00159D20 .line 28
CODE:00159D20 rem-int/lit8 v5, a2, 26
CODE:00159D24 add-int/lit8 v5, v5, 65
CODE:00159D28 int-to-char v5, v5
CODE:00159D2A invoke-virtual output.append[v5]
CODE:00159D30 .line 29
CODE:00159D30 rem-int/lit8 v5, a3, 26
CODE:00159D34 add-int/lit8 v5, v5, 0x41
CODE:00159D38 int-to-char v5, v5
CODE:00159D3A invoke-virtual output.append[v5]
CODE:00159D40 .line 17
CODE:00159D40 add-int/lit8 i += 3
CODE:00159D44 goto/16
 • 感觉挺像希尔加密的,但是现场不好去外网找工具,直接爆破好了
 • 爆破后发现有多解…maye,可能是取模的原因,但是希尔密码应该不是这样的啊…先不管这些,从爆出来的一些字符串,可以拼出flag的值 key{We1c0me_T0_1SCC2IO8}
 • 好的爆破脚本在这里

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  int m[9] = {17,12,3,21,12,9,17,14,6};
  int main(){
  int flag_enc[25]={79, 89, 85, 71, 77, 67, 72, 62, 89, 87, 79, 67, 66, 88, 70, 41, 41, 57, 47, 51, 41, 89, 89, 69};
  int ra,c1,c2,c3;
  for(ra = 0;ra <8;ra++){
  for(c1 = 48;c1 < 127; c1++)
  for(c2 = 48;c2 < 127; c2++)
  for(c3 = 48;c3 < 127; c3++){
  int a1 = (c1-65)*m[0] + (c2-65)*m[1] + (c3-65)*m[2];
  int a2 = (c1-65)*m[3] + (c2-65)*m[4] + (c3-65)*m[5];
  int a3 = (c1-65)*m[6] + (c2-65)*m[7] + (c3-65)*m[8];
  if(65 + a1%26 == flag_enc[ra*3 + 0]&&
  65 + a2%26 == flag_enc[ra*3 + 1]&&
  65 + a3%26 == flag_enc[ra*3 + 2]){
  printf("%c%c%c ",c1,c2,c3);
  }
  }
  printf("\n===================================================================\n");
  }

  return 0;
  }
 • 之后py了出题的师傅,师傅说这是一个自己做的壳,一开始还想加反调试和混淆(还要感谢出题师傅手下留情 ,不过正确的思路据说是修复一下直接上jd-gui,我太菜了所以绕了远路只好硬怼汇编= =

 • 还要说一下不同语言的取余操作内部好像是不一样的,比如c语言对负数取余就能出负数,而python只能是正数,一开始被这个鸟东西坑了好久..
 • 还是要感谢北理的师傅们的,也学到了很多东西,希望明年还能来打(逃
CATALOG
 1. 1. iscc决赛android 1000
  1. 1.1. 解题前序
  2. 1.2. 分析checkflag函数